Administrare cimitire

Serviciul de Administrarea Cimitirelor

Serviciul de administrare a cimitirelor a fost preluat de către S.C. Piete Prest S.A. conform H.C.L. nr. 217/18.09.2020

Organizarea și funcționarea Cimitirelor care fac parte din domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea sunt:
1. Cimitirul Sf.Ioan;
2. Cimitirul Cetățuia.

Administrarea cimitirelor se face de către Piețe Prest SA. Terenul aparținând fiecărui cimitir este sistematizat și împărțit în careuri, rânduri și figuri, delimitate de alei de acces, respectându-se actualele locuri de înhumare, dacă acestea există.

În interiorul spațiilor delimitate se găsesc locurile de înhumare. Acestea au dimensiunile maxime de 2,5 m x 1,4 m cu interval între ele de 0,3 m – 0,5 m, necesare pentru circulație și îngrijirea locurilor. Evidența este ținută de administratorul cimitirului într-un Registru special întocmit în acest scop și înregistrat în Registrul Unic al Deceselor.

Locurile de înhumare din cimitirele aparținând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea, au următoarele reguli juridice:
Public – putând fi concesionate, la cerere, în condițiile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirelor aparținând domeniului public al Municipiului Râmnicu Vâlcea;
Privat – fiind supuse regimului juridic de drept comun și putând fi transmise prin acte juridice între vii sau pentru cauză de moarte.

*Pentru locurile de înhumare din cimitire, deținătorii trebuie să și dovedească drepturile prin acte juridice.

Locurile de înhumare aparținând domeniului public pot fi concesionate:
- pe termen de 7 ani;
- pe termen de 25 ani.

Dreptul de folosință asupra unui loc de înhumare se dobândește la cerere, cu condiția ca persoana decedată, care va fi înhumată în locul pentru care se emite actul, să fi avut domiciliul stabil în Municipiul Râmnicu Vâlcea. Dovada se va face cu certificatul de deces și adeverința de înhumare, unde este menționat ultimul domiciliu.

Cererile de prelungire aprobate se pot achita în termen de 60 de zile, iar cele de întocmire pentru acte noi vor intra în vigoare începând cu data aprobării cererii. Titular al concesiunii va fi: soțul ( în cazul decesului soției ), soția ( în cazul decesului soțului ), iar în lipsa acestora, cea mai apropiată rudă față de decedat, respectiv: ascendent în linie dreaptă ( părinte ), descendent în linie dreaptă ( copil, nepot, strănepot etc ), în baza cererii scrise a solicitantului înhumării și a actelor doveditoare.

Actul de concesiune pentru locul de înhumare, a cărui contravaloare va fi achitată integral și anticipat, conferă titularului numai dreptul de folosință asupra acestui loc de înhumare și nu poate fi înstrăinat și nici grevat printr-un act cu titlu oneros (ex. Contractul de donație, cesiune, vânzare etc.), orice astfel de transmitere fiind considerată nulă de drept și inopozabilă administrației cimitirelor.

Unei persoane i se poate atribui numai un singur loc de înhumare. Dacă persoana solicită înhumarea unei alte persoane din familie, înainte de expirarea termenului de 7 ani, și nu primește avizul sanitar, se va distribui, în limita locurilor disponibile, un alt loc de înhumare pentru care se va solicita concesionare. În cazul în care o persoană dobândește prin moștenire dreptul de concesiune asupra mai multor locuri de înhumare, acestea pot fi concesionate, la cerere, pe o perioadă de 7 sau 25 ani.

Înhumările se mai pot face în cimitirele din domeniul public de pe raza teritorială a Municipiului Râmnicu Vâlcea în următoarele cazuri:
- în urma unei solicitări de înhumare formulate de unul sau mai mulți ascendenți sau descendenți (până la gradul al IV–lea) ai titularului actului de concesiune, care a decedat și de pe urma căruia nu a fost demarată procedura de concesiune, pentru locul de înhumare deținut de titular;
- solicitantul, care este titularul unui act de concesiune valabil întocmit anterior cererii de înhumare, dorește înhumarea unei persone care, la data decesului, a avut domiciliul în Râmnicu Vâlcea;
- alte persoane, care la data decesului nu au avut domiciliul în Municipiul Râmnicu Vâlcea, în baza solicitării scrise a titularului dreptului de concesiune, cu menținerea dreptului de concesiune asupra locului de înhumare.

Dreptul de folosință asupra locului de înhumare se poate transmite prin moștenire, conform Codului Civil.
Piețe Prest S.A. poate aproba acordarea folosinței gratuite pe o durată de 7 ani a locurilor de înhumare, în baza unei anchete sociale întocmite de Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea.

* Prin excepție, la cerere, în limita locurilor disponibile, pot beneficia de atribuirea anticipată a unui loc de înhumare fără plată, următoarele categorii de persoane și numai dacă sunt locuitori ai Municipiului Râmnicu Vâlcea:
a) - veteranii și văduvele de război în conformitate cu prevederile Legii nr. 44/1994, conform art. 17;
b) - deportații și victimele oprimării comuniste, foștii deținuți politici, refugiați, în conformitate cu prevederile Decretului nr. 118/1990, conform art.8 lit. g și ale Legii nr 189/2000, conform art. 5 , lit.h;
c) - cavalerii ordinelor naționale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 29/2000, art.50 alin.1 și 2. Pentru aceste categorii de persoane, se vor anexa la cerere copii conform cu originalul ale actelor doveditoare.

Termenul de valabilitate al scutirii de plată este durata vieții beneficiarului, dar nu mai mult decât durata concesiunii. Cererea de scutire de plată va fi însoțită de declarația notarială a titularului din care să rezulte că nu a beneficiat de o altă scutire de plată pentru un alt loc de înhumare pe teritoriul țării.

Beneficiarii mai multor legi special menționate mai sus au dreptul la un singur loc de înhumare cu titlu gratuit, fără plată.

Beneficiarii Certificatelor de ,,Luptător pentru Victoria Revoluției din decembrie 1989 - Luptător cu rol determinat, ,,conform Legii 341/2004, precum și a răniților și urmașii eroilor martiri ai Revoluției, în conformitate cu prevederile legii nr 341/2004, au dreptul la atribuirea în proprietate a unui loc de înhumare, lucru care se solicită de către aceștia Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Dreptul de folosință asupra locurilor de înhumare încetează în următoarele situații:
• la expirarea duratei de folosință;
• când titularul dreptului de folosință renunță la acest drept;
• înainte de expirarea duratei de folosință, în caz de părăsire sau de menținere în stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare de 2 ani a locurilor de înhumare și a lucrărilor funerare;
• în cazul neachitării tarifului de întreținere aprobată de Consiliul Local timp de 3 ani consecutivi. În acest caz, Piețe Prest S.A. va informa în scris titularii dreptului de folosință la ultimul domiciliu cunoscut sau prin intermediul presei locale, pe site-ul www.pieteprest.ro sau la sediul administrației cimitirului, despre încetarea acestui drept ;
• titularul a decedat fără a avea moștenitori.
Se consideră părăsite locurile de înhumare unde nu există nici un semn funerar ( cruce, gard, candelă, împrejmuire ).

O dată pe an, Piețe Prest S.A va constata la fața locului care morminte nu corespund din punct de vedere al întreținerii și va fi întocmit un proces verbal de constatare. Aceste consemnări se comunică în scris concesionarilor (când se știu adresele titularilor/concesionarilor) la ultimul domiciliu cunoscut, prin intermediul presei locale, pe site-ul www.pieteprest.ro, sau la sediul administrației cimitirului. În cazul în care concesionarul nu se prezintă în termen de 90 zile de la comunicarea scrisă, operatorul Piețe Prest S.A va lua măsuri de curațire a mormântului și pe cale de consecintă, dreptul de concesionare încetează.

Nu vor putea fi desființate, fără acordul organelor competente, lucrările funerare care fac parte ori ar putea face parte din patrimoniul cultural național. La nivelul cimitirelor se pot executa următoarele lucrări funerare:
- Supraterane: însemne, borduri sau împrejmuiri;
- Subterane: cripte cu 1 sau 2 locuri.
Este interzisă efectuarea oricărei lucrări în afara limitei maxime menționate pe avizul de construcție, respectiv 2,5 m x 1,4 m, administratorul cimitirului fiind obligat să împiedice executarea unor astfel de lucrări iar când situația o impune va solicita sprijinul autorităților competente.
Lucrările în cimitire pot fi executate de către Piețe Prest S.A., contra cost, de societăți specializate sau în regie proprie de concesionar/proprietar, dar numai în baza unui Aviz de construire emis de către Piețe Prest S.A .
Mormintele nu pot fi deschise decât după 7 ani de la data înhumării.
Deshumarea persoanelor decedate (osemintelor) în vederea reînhumării în alte locuri din cimitir sau alte cimitire se poate face numai dupa 7 ani de la data înhumării și pe baza adeverinței eliberate în acest scop de către operator. În mod excepțional, deshumarea persoanelor decedate se poate face și înaintea termenului, după cum urmează:
a) după împlinirea termenului de 1 an de la data înhumării și numai în perioada 1 noiembrie - 31 martie (conform prevederilor legale în domeniu ), pe baza adeverinței eliberate de centrele sanitare și antiepidemice teritoriale, în scopul reînhumării persoanelor decedate în alt loc de înhumare.
b)indiferent de data când a avut loc înhumarea, pe baza dispozițiilor date potrivit legii, de procuror sau de instanța judecătorească.
Deshumarea osemintelor persoanelor decedate în urmă cu mai mult de 7 ani, precum și reînhumarea lor se poate face în tot timpul anului pe baza adeverinței eliberate în acest scop de către Piețe Prest S.A., precum și a unei adeverințe emise de către cimitirul/crematoriul unde urmează a se efectua reînhumarea/incinerarea.
Transportul persoanelor decedate în vederea înhumării în aceeași localitate se face cu vehicule mortuare, special amenajate, cu respectarea normelor sanitare antiepidemice.

Piețe Prest S.A. asigură întreaga gamă de lucrări și servicii: lucrări de amenajare și întreținere a locurilor de înhumare astfel încat cerințele populației în cazul decesului unei persoane să poată fi satisfăcute cu operativitate și în condițiile corespunzătoare.

Prestarea serviciilor funerare se va face în baza solicitării scrise ale celor interesați, cu plata taxelor și a tarifelor stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local. Accesul persoanelor în cimitir se va face în funcție de programul afișat de operator și se va face numai pe alei.

Se interzice călcatul pe morminte, monumente și alte amenajări, comportarea persoanelor trebuind să fie la limita pioșeniei locului sacru.

Piețe Prest S.A. asigură dotarea cimitirelor cu utilitățile necesare funcționării în condiții corespunzătoare, împrejmuirea acestora precum și sistematizarea lor, ținând seama de dimensiunile locurilor de înhumare și a celorlalte prevederi ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirelor aparținând domeniului public al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Contravaloarea lucrărilor de întreținere a locurilor de înhumare se stabilește prin hotărâre de către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea și se achită atât de concesionari, cât și de proprietari (tarif întreținere).